Materiály k přednáškám

Obsah kategorizovaný dle lékařských disciplín
Akutní medicína (0)
Anatomie (0)
Anesteziologie a intenzivní medicína (0)
Biofyzika (0)
Biologie (0)
Dermatologie (0)
Diabetologie, dietetika (0)
Endokrinologie, metabolismus (0)
Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena (0)
Farmakologie (0)
Fyziologie a patologická fyziologie (0)
Gastroenterologie, hepatologie (0)
Geriatrie (0)
Hematologie (0)
Histologie, embryologie (0)
Chirurgie, traumatologie, ortopedie (0)
Imunologie, alergologie (0)
Infektologie (0)
Kardiologie, angiologie (0)
Laboratorní diagnostika (0)
Lékařská etika a právo (0)
Lékařská genetika (0)
Lékařská chemie a biochemie (0)
Lékařská informatika a informační věda (1)
Mikrobiologie (0)
Nefrologie (0)
Nelékařské zdravotnické vědy (15)
Neurochirurgie (0)
Neurologie (0)
Nukleární medicína (0)
Oftalmologie, optometrie (0)
Onkologie, radioterapie (0)
Ostatní (0)
Otorinolaryngologie (0)
Patologie a soudní lékařství (1)
Pediatrie, neonatologie (0)
Pneumologie (0)
Porodnictví a gynekologie (0)
Pracovní lékařství a toxikologie (0)
Psychiatrie, psychologie, sexuologie (0)
Radiologie a zobrazovací metody (0)
Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie (0)
Revmatologie (0)
Tělovýchovné lékařství (0)
Urologie (0)
Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství (0)
Vnitřní lékařství (0)
Všeobecné praktické lékařství (0)
Zubní lékařství (0)
   
Řazeno podle: priorita a čas poslední úpravy
Jít na stránku: 1 2

Informační systémy ve zdravotnictví - praktické aplikace výpočetní techniky

Tento výukový text je určen pro vzdělávání studentů zdravotnických oborů v akreditovaných studijních programech a slouží pro seznámení s možnostmi využití výpočetní techniky během studia zdravotnické profese a následně v praxi. Text zahrnuje pouze praktickou část výuky předmětu zaměřeného na využití informačních technologií ve zdravotnictví a nepokrývá tedy celý rozsah sylabu předmětu. Na tento základní text navazují další publikace zaměřené zejména na nemocniční informační systémy a práci se zdravotnickou dokumentací.
 
autor: Hana Sochorová, RNDr. Materová Hana | obor: Lékařská informatika a informační věda | publikováno: 4.6.2019 | poslední úpravy: 4.6.2019 | Creative Commons License

OŠETŘOVATELSKÉ TEORIE A MODELY

Distanční texty prezentují ošetřovatelství jako samostatný interdisciplinární vědní obor s vlastní terminologií, hierarchii pojmů, filosofickými rámci a koncepcemi. Uvádí do vztahové problematiky filozofii, konceptuální modely, teorii a empirii. Seznamují studenty s disciplinárním paradigmatem ošetřovatelství a s jeho implikací ve vybraných ošetřovatelských modelech.  

 
 
autor: Darja Jarošová | obor: Nelékařské zdravotnické vědy | publikováno: 6.12.2013 | poslední úpravy: 15.3.2016 | Creative Commons License

POTŘEBY ČLOVĚKA A OŠETŘOVATELSKÁ DIAGNOSTIKA II.

Distanční text Potřeby člověka a ošetřovatelská diagnostika 2 navazuje na studijní text Potřeby člověka a ošetřovatelská diagnostika 1. Předkládaný distanční text je zaměřen na konkrétní lidské potřeby. Vzhledem k rozsáhlosti problematiky potřeb jedinců v ošetřovatelské péči a diagnostiky dysfunkčních potřeb jsou v učebních textech zahrnuty pouze vybrané fyziologické, psychosociální a spirituální potřeby jedinců a odpovídající ošetřovatelské diagnózy. Texty nabízí také přehled zahraničních výzkumů týkajících se intervencí u vybraných ošetřovatelských diagnóz, poskytujících důkazy pro nejlepší ošetřovatelskou praxi.

 
 
autor: Renáta Zeleníková, PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D. | obor: Nelékařské zdravotnické vědy | publikováno: 6.12.2013 | poslední úpravy: 6.12.2013 | Creative Commons License

ZÁKLADY OŠETŘOVATELSTVÍ

Distanční text je určen pro pregraduální výuku studentů v bakalářském oboru všeobecná sestra. Zahrnuje základní úvodní témata do studia ošetřovatelství: ošetřovatelství jako vědní disciplína, zdraví a nemoc, dějiny ošetřovatelství, mezinárodní aktivity ošetřovatelství, společenské aspekty ošetřovatelství, profesní vzdělávání sester, koncepce ošetřovatelství.

 

 
autor: Darja Jarošová | obor: Nelékařské zdravotnické vědy | publikováno: 6.12.2013 | poslední úpravy: 6.12.2013 | Creative Commons License

VÝZKUM V OŠETŘOVATELSTVÍ

Výzkum v ošetřovatelství je součástí komplexu předmětů výuky profesionálních dovedností sester a porodních asistentek. Přispívá k základům kritického-vědeckého myšlení studentů, k pochopení potřeby a významu vědeckého přístupu v ošetřovatelské praxi. Publikace prezentuje základní kroky výzkumného procesu, výběr vhodných metod, zpracování a vyhodnocování výsledků v kvantitativním výzkumu v ošetřovatelství.

 
autor: Darja Jarošová | obor: Nelékařské zdravotnické vědy | publikováno: 6.12.2013 | poslední úpravy: 6.12.2013 | Creative Commons License

OŠETŘOVATELSKÝ PROCES A DOKUMENTOVÁNÍ

Ošetřovatelský proces je poměrně dobře znám mezi sestrami a porodními asistentkami v České republice. Podle Koncepce ošetřovatelství se jedná o hlavní pracovní metodu ošetřovatelského personálu. Distanční opora Ošetřovatelský proces a dokumentování si klade za cíl seznámit studenty s metodou ošetřovatelského procesu a zásadami dokumentování. Předkládaný text je rozdělen do 8 kapitol, které jsou dále členěny na další podkapitoly. Text se zabývá cílem a zaměřením ošetřovatelství, historii a charakteristikou ošetřovatelského procesu, ale především pěti fázemi ošetřovatelského procesu – posuzováním, diagnostikou, plánováním, realizací a hodnocením. Obsah distančního textu je doplněn o problematiku dokumentace v ošetřovatelství. Studijní opora je určena pro pregraduální výuku v bakalářských zdravotnických studijních programech a celoživotní vzdělávání zdravotnických profesionálů.

 
 
autor: Renáta Zeleníková, PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D. | obor: Nelékařské zdravotnické vědy | publikováno: 6.12.2013 | poslední úpravy: 6.12.2013 | Creative Commons License

OŠETŘOVATELSKÉ VÝKONY A INTERVENCE 2

Distanční text je určen studentům ošetřovatelství a obsahuje informace k vybraným tématům základních ošetřovatelských výkonů. Text slouží jako základní literatura pro aplikaci léků, ošetřovatelskou péči o dekubity, kyslíkovou terapii a péči o pacienta v terminálním stádiu. Informace jsou doplněny o úkoly a podněty k zamyšlení, které mají u studentů podpořit zájem o studovanou problematiku a motivovat je ke studiu další rozvíjející literatury.
 
autor: Eva Janíková, PhDr. Renáta Zeleníková, PhD. | obor: Nelékařské zdravotnické vědy | publikováno: 6.12.2013 | poslední úpravy: 6.12.2013 | Creative Commons License

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V CHIRURGICKÝCH OBORECH

Distanční text je určen pro studenty zdravotnických nelékařských oborů. Text se zabývá ošetřovatelstvím v chirurgii. Protože problematika chirurgického ošetřovatelství je rozsáhlá a technologie jdou neustále kupředu, není nabízený text vyčerpávající. Je zaměřen na chirurgické ošetřovatelství – vymezení oboru, cíle, dále značná část textu se věnuje ošetřovatelské péči v perioperačním období se zaměřením na předoperační, intraoperační a pooperační péči. Další kapitoly seznamuji čtenáře s ošetřovatelskou péčí o pacienty s chirurgickým onemocněním žlučníku a žlučových cest, s chirurgickým onemocněním tlustého střeva, s chirurgickým onemocněním plic. 

 
autor: Eva Janíková, PhDr. Renáta Zeleníková, PhD. | obor: Nelékařské zdravotnické vědy | publikováno: 6.12.2013 | poslední úpravy: 6.12.2013 | Creative Commons License

OŠETŘOVATELSKÉ VÝKONY A INTERVENCE 1

Distanční text je zaměřen na vybrané základní ošetřovatelské výkony a intervence, se kterými se všeobecná sestra v průběhu péče o pacienty setkává v každodenní praxi. Zahrnuje problematiku činnosti všeobecných sester, věnuje se bariérové ošetřovatelské péči, monitoringu fyziologických funkcí, zabývá se dále odběry biologického materiálu: krve a enterální výživou. Kurz je určen pro pregraduální výuku v bakalářských zdravotnických studijních programech.

 
autor: Renáta Zeleníková, Mgr. Eva Janíková | obor: Nelékařské zdravotnické vědy | publikováno: 6.12.2013 | poslední úpravy: 6.12.2013 | Creative Commons License

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ

Distanční text je určen pro studenty bakalářských zdravotnických oborů. Seznamuje čtenáře se základními pojmy v oblasti zdraví a nemoci, s východisky a postavením veřejného zdravotnictví v kontextu české zdravotní politiky, s vývojem zdravotního stavu obyvatel ČR, se strukturou a řízeních zdravotních služeb a zdravotnických institucí, se základními zdravotnickými systémy a systémem zdravotního pojištění v ČR.

 
autor: Darja Jarošová | obor: Nelékařské zdravotnické vědy | publikováno: 6.12.2013 | poslední úpravy: 6.12.2013 | Creative Commons License
Jít na stránku: 1 2